Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U z 2023 r., poz. 334) przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej, zwanej dalej "decyzją w sprawie uznania kwalifikacji", podlega opłacie w wysokości 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wszczęcia postępowania.

Od dnia 1 stycznia 2024 na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U. z 2023 poz.1893) minimalne wynagrodzenie wzrosło do kwoty 4242 zł brutto, co oznacza, że 35% od tej kwoty stanowi 1484,70 zł.

 

Opłatę za postępowanie uznaniowe (1484,70 zł) wnosi się na rachunek bankowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa: 

Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Ul. Kujawska 1
00-793 Warszawa
IBAN: PL09 1160 2202 0000 0000 3723 4771
S.W.I.F.T./BIC CODE: BIGB PLPW