Uchwała Nr 1/KKK/22


z dnia 17 lutego 2022 r.


Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie sprawozdania Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

 

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), uchwala się co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w roku 2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Upoważnia się Przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej do przedstawienia sprawozdania na XXI Krajowym Zjeździe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.