Uchwała Nr 1/KKK/21


z dnia 18 lutego 2021 r.


Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie sprawozdania Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

 

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), uchwala się co następuje:

 

  • 1

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w roku 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Upoważnia się Przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej do przedstawienia sprawozdania na XX Krajowym Zjeździe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

  • 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.