Uzasadnienie do uchwały PDFUchwała Nr 2/KKK/20

 

z dnia 29 października 2020 r.

 

Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

w sprawie odwołania jesiennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane.

 

 

Na podstawie § 28 ust. 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Odwołuje się jesienną sesję egzaminacyjną na uprawnienia budowlane, która miała rozpocząć się egzaminem pisemnym wyznaczonym na dzień 4 grudnia 2020 r.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.