Uchwała Nr 1/KKK/20 z dnia 20 lutego 2020 r.

Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie sprawozdania Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

 

 

 

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), uchwala się co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w roku 2019,  w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

Upoważnia się Przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej do przedstawienia sprawozdania na XIX Krajowym Zjeździe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.