Uchwała Nr 3/KKK/19 z dnia 12 września 2019 r.

Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

w sprawie projektu regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

 

 

 

Na podstawie art. 33 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz.1117) oraz § 3 pkt 9 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w związku z § 4 ust.1   pkt 8 regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Uchwala  się  projekt  uchwały  Krajowej  Rady  Polskiej   Izby  Inżynierów  Budownictwa   w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2.

 

Upoważnia się przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej do złożenia do Krajowej Rady Polskiej Izby  Inżynierów  Budownictwa  wniosku  o podjęcie  uchwały,  o której  mowa w § 1.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.