Uchwała Nr 1/KKK/19 z dnia 21 marca 2019 r. Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie sprawozdania Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
 
 
Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), uchwala się co następuje:
 
§ 1
Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w roku 2018, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
Upoważnia się Przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej do przedstawienia sprawozdania na XVIII Krajowym Zjeździe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.