Uchwała Nr  2/KKK/18
z dnia  12 lipca 2018 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie wyboru zastępców przewodniczącego, sekretarza oraz członków
Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej§ 1Na podstawie § 5 ust. 2 Regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dokonano wyboru składu Prezydium KKK:

1. Pan Wojciech Biliński  –  zastępca przewodniczącego KKK
2. Pan Paweł Król – zastępca przewodniczącego KKK
3. Pan Janusz Jasiona – sekretarz KKK


Członkowie Prezydium KKK:

1. Pan Jan Boryczka                                 
2. Pan Eugeniusz Hotała
3. Pan Stefan Szałkowski§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.