Uchwała Nr 1/KKK/18
z dnia 8 marca 2018 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie sprawozdania Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

 

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w roku 2017, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
Upoważnia się Przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej do przedstawienia sprawozdania na XVII Krajowym Zjeździe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.