Uchwała Nr  1/KKK/17
z dnia  9  marca 2017 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie sprawozdania Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), uchwala się co następuje:


§ 1


Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w roku 2016, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Upoważnia się Przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej do przedstawienia sprawozdania na XVI Krajowym Zjeździe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.