Uchwała Nr 2/KKK/16
z dnia 9 czerwca 2016 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.


Na podstawie § 4 ust.1 pkt 8 regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w związku z § 3 pkt 9 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz art. 33 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.  o  samorządach  zawodowych architektów  oraz  inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz.1946 oraz z 2016 r. poz. 65) uchwala się, co następuje:§ 1.


Uchwala się projekt regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.


§ 2.


Upoważnia się przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej do złożenia do Krajowej Rady wniosku o podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu, o którym mowa w § 1.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.