Uchwała Nr  1/KKK/16
z dnia  25  lutego 2016 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie sprawozdania Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

 

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), uchwala się co następuje:§ 1


Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w roku 2015,  w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Upoważnia się Przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej do przedstawienia sprawozdania na XV Krajowym Zjeździe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.