Uchwała Nr  3/KKK/15
z dnia  12 lutego 2015 r.

Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie sprawozdania Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej


Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w roku 2014, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Upoważnia się Przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej do przedstawienia sprawozdania na XIV Krajowym Zjeździe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.