Załącznik do uchwały KKK Nr 2/KKK/15
z dnia 12 lutego 2015 r.

 

Uchwała Nr 2/KKK/15
z dnia 12 lutego 2015 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie projektu regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych


Na podstawie art. 33 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) oraz § 3 pkt 9 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w związku z § 4 ust.1 pkt 8 regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Uchwala się projekt uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

 

§2

 

Upoważnia się przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej do złożenia do Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wniosku o podjęcie uchwały, o której mowa w § 1.

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.