Uchwała Nr 1/KKK/15
z dnia 12 lutego 2015 r.

Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie uchylenia uchwały

 

Na podstawie art. 33 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) oraz § 3 pkt 9 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w związku z § 4 ust.1 pkt 8 regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Nr 8/KKK/14 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie projektu regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.