Uchwała Nr 8/KKK/14
z dnia 11 grudnia 2014 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

w sprawie projektu regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych

 

Na podstawie art. 33 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 9 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się projekt regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

Upoważnia się przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej do złożenia do Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wniosku o podjęcie uchwały w sprawie regulaminu, o którym mowa w § 1.

 

§ 3

 

Projekt uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.