Uchwała Nr 7/KKK/14
z dnia 11grudnia 2014 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

w sprawie uchylenia uchwał

 

Uchwala się, co następuje:

§ 1

  1. Uchyla się uchwałę Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Nr 18/03 z dnia18 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przeprowadzania egzaminów i nadawania uprawnień budowlanych, zmienioną  uchwałą Nr 20/03 z dnia 16 grudnia 2003 r., uchwałę Nr 3/05 z dnia 3 marca 2005 r., uchwałę nr 7/05 z dnia 6 września 2005 r., uchwałę nr 5/06 z dnia 5 września 2006 r., uchwałę Nr 9/KKK/08 z dnia 18 grudnia 2008 r., uchwałę Nr 4/KKK/09 z dnia 8 października 2009 r. oraz uchwałę Nr 3/KKK/13 z dnia 6 marca 2013 r.
  2. Uchyla się uchwałę Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 5/KKK/03 z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane, z późniejszymi zmianami.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.