Uchwała Nr  6/KKK/14
z dnia 23 października 2014 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie szczegółowego programu przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2014 r. –  cz. I

 

§ 1

Uchwala się "Szczegółowy program przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2014 r." cz. I, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2

Traci moc uchwała Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 5/KKK/03 z dnia 18 lutego 2003 r. z późniejszymi zmianami.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Szczegółowy program egzaminów 2014 r.