Uchwała nr 5/KKK/14

z dnia 21 sierpnia 2014 r.

Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie

nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

 

Na podstawie § 4 ust.1 pkt 8 regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w związku z § 3 pkt 9 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz art. 33 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 oraz z  2014 r. poz. 768) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się projekt regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

Upoważnia się przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej do złożenia do Krajowej Rady wniosku o podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu, o którym mowa w § 1.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego