Uchwała Nr 4/KKK/14

z dnia 10 lipca 2014 r.

Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

w sprawie szczegółowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane

 

§ 1

Uchwala się ,,Szczegółowy programu egzaminu na uprawnienia budowlane” cz. II - Wykaz aktów prawnych i norm, obowiązujący podczas jesiennej sesji egzaminacyjnej 2014 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wykaz przepisów regulujących proces budowlany i obowiązujący zakres ich znajomości
Wykaz nr 2/2014 polskich norm, wytycznych, instrukcji i poradników