Uchwała Nr 2/KKK/14

z dnia  27 marca 2014 r.

Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

w sprawie sprawozdania Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r., poz. 932  z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

 

§ 1

 

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w roku 2013, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Upoważnia się Przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej do przedstawienia sprawozdania na XIII Krajowym Zjeździe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.