Uchwała Nr 1/KKK/14
z dnia 23 stycznia 2014 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie szczegółowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane§ 1

Uchwala się "Szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane" cz. II - Wykaz aktów prawnych i norm, obowiązujący podczas wiosennej sesji egzaminacyjnej 2014 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wykaz przepisów regulujących proces budowlany i obowiązujący zakres ich znajomości w specjalnościach techniczno-budowlanych

Wykaz nr 2/2013 polskich norm, wytycznych, instrukcji i poradników