Uchwała Nr 4/KKK/13
z dnia 6 września 2013 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie szczegółowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane§ 1


Uchwala się "Szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane" cz. II - Wykaz aktów prawnych i norm, obowiązujący podczas jesiennej sesji egzaminacyjnej 2013 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wykaz przepisów regulujących proces budowlany i obowiązujący zakres ich znajomości w specjalnościach techniczno-budowlanych

Wykaz nr 2/2013 polskich norm, wytycznych, instrukcji i poradników