Uchwała Nr 2/KKK/13
z dnia 6 marca 2013 r.

Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie szczegółowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane

 

 

§ 1

Uchwala się "Szczegółowy programu egzaminu na uprawnienia budowlane" cz. II - Wykaz aktów prawnych i norm, obowiązujący podczas wiosennej sesji egzaminacyjnej 2013 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wykaz przepisów regulujących proces budowlany i obowiązujący zakres ich znajomości w specjalnościach techniczno-budowlanych

Wykaz nr 1/2013 polskich norm, wytycznych, instrukcji i poradników