Uchwała Nr 5/KKK/12
z dnia 13 grudnia 2012 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

w sprawie szczegółowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane

 

§ 1

W "Szczegółowym programie egzaminu na uprawnienia budowlane" cz. I wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. Pkt 1.3. otrzymuje następujące brzmienie:

"Postępowanie kwalifikacyjne oraz przeprowadzanie egzaminów w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i wydawanie decyzji o nadaniu tych uprawnień należy do kompetencji okręgowych komisji kwalifikacyjnych, właściwych według miejsca zamieszkania osób ubiegających się o uprawnienia budowlane."

 

  1. Pkt 4.7 otrzymuje następujące brzmienie:

"4.7. Czas egzaminu testowego:

– przy 90 pytaniach – 135 min.

– przy 75 pytaniach – 115 min.

– przy 60 pytaniach – 90 min.

– przy 45 pytaniach – 70 min.

– przy 30 pytaniach – 45 min."

 

  1. Pkt 4.8 otrzymuje następujące brzmienie:

"4.8. Czas na przygotowanie się do egzaminu ustnego:

– przy 10 pytaniach – do 60 min.

– przy 8 pytaniach – do 50 min.

– przy 6 pytaniach – do 40 min.

– przy 5 pytaniach – do 30 min."

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.