Uchwała Nr 4/KKK/12
z dnia 7 września 2012 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie szczegółowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane

 

§ 1

Uchwala się ,,Szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane” cz. II - Wykaz aktów prawnych i norm, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.