Uchwała Nr 3/KKK/12
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 2 lutego 2012 r.
w sprawie „Szczegółowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane, cz. II”


 

§ 1

 

Uchwala się „szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane – cz. II (19)” zawierający wykaz aktów prawnych i norm, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.