Uchwała nr 2/KKK/12
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 2 lutego 2012 r.
w sprawie sprawozdania Krajowej Komisji KwalifikacyjnejNa podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) uchwala się co następuje:§ 1Upoważnia się Prezydium KKK do ostatecznej redakcji projektu Sprawozdania KKK za rok 2011 i przedłożenia dokumentu Krajowej Radzie PIIB.§ 2Upoważnia się Przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej do przedstawienia sprawozdania na XI Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.