Szczegółowy program egzaminów - kliknij tutaj aby pobrać plik PDF

Uchwała Nr 5/KKK/11
z dnia 27 października 2011 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie zmiany szczegółowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane.

§ 1

W "Szczegółowym Programie Egzaminów na uprawnienia budowlane – cz. I", określającym tryb egzaminów w okręgowych izbach inżynierów budownictwa, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, wprowadza się następującą zmianę:

W punkcie 5.2 podpunkt 1 otrzymuje brzmienie:

"5.2. Egzamin ustny.

1) w zależności od rodzaju i zakresu uprawnień, zdający podczas egzaminu ustnego odpowiadają na 4 - 10 pytań przygotowanych przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną w formie zestawu pytań, przy czym:

  • 50% stanowią pytania wybrane z Centralnego Zbioru Pytań Egzaminacyjnych, opracowanego przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną,
  • 50% stanowią pytania opracowane przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną indywidualnie dla zdającego, z zakresu praktyki zawodowej oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej w obszarze specjalności uprawnień, o które ubiega się kandydat ."

 

§ 2

Tekst ujednolicony "Szczegółowego programu egzaminów na uprawnienia budowlane - cz. I" stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.