Wykaz aktów prawnych i norm - kliknij tutaj aby pobrać plik PDF

Uchwała Nr 4/KKK/11
z dnia 18 sierpnia 2011 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie szczegółowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane

§ 1

Uchwala się „SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE – cz. II (18)” zawierający wykaz aktów prawnych i norm, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.