załącznik nr 1 - karta osobowa
załącznik nr 2 - regulamin
załącznik nr 3 - uchwała

Uchwała Nr 4/KKK/10
z dnia 19 sierpnia 2010 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.


Na podstawie § 3 pkt 9 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz art. 33 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala, co następuje:

§ 1.

Wnioskuje się o podjęcie przez Krajową Radę następujących zmian w regulaminie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego stanowiącym załącznik do uchwały Nr 5/R/06 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, zmienionej przez uchwałę Nr 32/R/06 z dnia 25 października 2006 r. oraz uchwałę Nr 3/R/07 z dnia 17 stycznia 2007 r.:

1) użyte w treści regulaminu i w załącznikach wyrazy "ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)", zastępuje się wyrazami "ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)";
2) użyte w treści regulaminu i w załącznikach wyrazy: "rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz.U. Nr 219, poz. 1868)" zastępuje się wyrazami: "rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz. U. Nr 23, poz. 136)";
3) Załącznik Nr 2 do regulaminu, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
4) W pouczeniu decyzji stanowiących załącznik Nr 7 i 8 wyrazy: "00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14a" zastępuje się wyrazami: "00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8".

§ 2.

Tekst ujednolicony regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, z uwzględnieniem zmian proponowanych w § 1, stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i zobowiązuje się go do przedstawienia uchwały Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 4.

Projekt uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.