Cz. 1 - Program

Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane - kliknij tutaj aby pobrać plik PDF

Cz. 2 - Wykaz aktów prawnych

Uchwała Nr 3/KKK/10
z dnia 19 sierpnia 2010 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie szczegółowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane


§ 1

Uchwala się „SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE”  składający się z  części I - opisującej tryb przeprowadzania egzaminów oraz części II - zawierającej wykaz aktów prawnych, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.