Uchwała Nr  2/KKK/10
z dnia 12 marca 2010 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie sprawozdania Krajowej Komisji KwalifikacyjnejNa podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w roku 2009, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Upoważnia się Przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej do przedstawienia sprawozdania na IX Krajowym Zjeździe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.