Wykaz aktów prawnych - załączniki

a) specjalności: architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, drogowa, mostowa, elektryczna, sanitarna - do pobrania w pliku *.pdf (0,64 MB)
b) specjalność kolejowa - do pobrania w pliku *.pdf (0,40 MB)
c) specjalność telekomunikacyjna - do pobrania w pliku *.pdf (0,38 MB)
d) specjalność wyburzeniowa - do pobrania w pliku *.pdf (0,31 MB)
Wykaz polskich norm obowiązujących podczas egzaminu na uprawnienia budowlane do pobrania w pliku *.pdf (0,33 MB)

Uchwała Nr 1/KKK/10
z dnia 12 marca 2010 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

w sprawie szczegółowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane


§ 1

Uchwala się szczegółowy programu egzaminu na uprawnienia budowlane zawierający wykaz aktów prawnych stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.