Uchwała Nr 5/KKK/09
z dnia 8 października 2009 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie szczegółowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane


§ 1

Uchwala się szczegółowy programu egzaminu na uprawnienia budowlane zawierający wykaz aktów prawnych stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.