Uchwała Nr 4/KKK/09
z dnia 8 października 2009 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przeprowadzania egzaminów i nadawania uprawnień budowlanych.

Na podstawie § 9 regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 43/R/03 z dnia  17 grudnia  2003 r. Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionej przez uchwałę Nr 8/R/05 z dnia 16 marca 2005 r., uchwałę nr 9/R/05 z dnia 25 maja 2005 r., uchwałę Nr 39/R/05 z dnia 21 grudnia 2005 r., uchwałę Nr 30/R/06 z dnia 20 września 2006 r., uchwałę Nr 31/R/06 z dnia 25 października 2006 r. oraz uchwałę Nr 16/R/08 z dnia 5 listopada 2008 r. uchwala się, co następuje:

§ 1

W regulaminie przeprowadzania egzaminów i nadawania uprawnień budowlanych stanowiącym załącznik do uchwały Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Nr 18/03 z dnia 18 listopada 2003 r., zmienionej przez  uchwałę Nr 20/03 z dnia 16 grudnia 2003 r., uchwałę Nr 3/05 z dnia 3 marca 2005 r., uchwałę nr 7/05 z dnia 6 września 2005 r. oraz uchwałę nr 5/06 z dnia 5 września 2006 r., uchwałę Nr 9/KKK/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. wprowadza się następującą zmianę:
  • w § 1 pkt 5) wyrazy: ,,rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz.U. Nr 219, poz. 1868)” zastępuje się wyrazami: ,,rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz. U. Nr 23, poz. 136)”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.