Uchwała Nr 7/08
z dnia 16 września 2008 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie uchylenia uchwałyNa podstawie art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1


Uchyla się uchwałę Nr 4/08 Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 7 marca  2008 r. w sprawie ustalenia wymagań programowych dla uczelni kształcących na kierunku budownictwo, przygotowujących absolwentów do prawa uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.