Uchwała  Nr  6/08
z dnia 16 września 2008 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie szczegółowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane§ 1


Uchwala się szczegółowy programu egzaminu na uprawnienia budowlane zawierający wykaz aktów prawnych stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.