Uchwała Nr 4 /08
z dnia 7 marca 2008 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie ustalenia wymagań programowych dla uczelni kształcących na kierunku budownictwo§ 1


Krajowa Komisja Kwalifikacyjna postanawia przyjąć wymagania programowe dla uczelni kształcących na kierunku budownictwo, przygotowujących absolwentów do prawa uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Dla studiów I-stopnia Załącznik nr 1.
Dla studiów II-stopnia Załącznik nr 2.

§ 2


Wymagania, o których mowa w § 1 powinny stanowić podstawę do kwalifikowania kandydatów na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem 7 marca 2008 r.