Uchwała Nr 3/08
z dnia 7 marca 2008 roku
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie sprawozdania Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 z późn. zm./  uchwala się co następuje:


§1


Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w roku 2007, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Upoważnia się Przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej do przedstawienia sprawozdania na VII Krajowym Zjeździe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.