Uchwała Nr 2/08
z dnia 7 marca 2008 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie szczegółowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane - część II.


§1

Uchwala się szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane cz. II obejmujący wykaz przepisów i obowiązujący zakres ich znajomości.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.