Załącznik numer 1


Uchwała Nr 1
z dnia 29 stycznia 2008 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie szczegółowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane

 

§1

Uchwala się szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.