Uchwała Nr 9/KKK/08
z dnia 18 grudnia 2008 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przeprowadzania egzaminów i nadawania uprawnień budowlanych.

 

Na podstawie § 9 regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 43/R/03 z dnia  17 grudnia  2003 r. Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionej przez uchwałę Nr 8/R/05 z dnia 16 marca 2005 r., uchwałę nr 9/R/05 z dnia 25 maja 2005 r., uchwałę Nr 39/R/05 z dnia 21 grudnia 2005 r., uchwałę Nr 30/R/06 z dnia 20 września 2006 r., uchwałę Nr 31/R/06 z dnia 25 października 2006 r., uchwala się, co następuje:

§ 1

W regulaminie przeprowadzania egzaminów i nadawania uprawnień budowlanych stanowiącym załącznik do uchwały Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Nr 18/03 z dnia               18 listopada 2003 r., zmienionej przez  uchwałę nr 20/03 z dnia 16 grudnia 2003 r., uchwałę Nr 3/05 z dnia 3 marca 2005 r., uchwałę nr 7/05 z dnia 6 września 2005 r. oraz uchwałę nr 5/06 z dnia 5 września 2006 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)    użyte w treści regulaminu i w załącznikach wyrazy „ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207,  poz. 2016 z późn. zm.)”, zastępuje się wyrazami „ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156,  poz. 1118 z późn. zm.)”;

2)    użyte w treści regulaminu i w załącznikach wyrazy „rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.  w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578)” zastępuje się wyrazami ,,rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.  w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.)”;

3)    w § 4 ust.4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej powołując zespół egzaminacyjny wyznacza z jego składu przewodniczącego zespołu i sekretarza.”,

4)    w § 5 ust.5 otrzymuje brzmienie:

„5. Sekretarz zespołu egzaminacyjnego dokumentuje przebieg postępowania egzaminacyjnego. Obsługę organizacyjno-administracyjną zespołu egzaminacyjnego może wykonywać w porozumieniu z sekretarzem zespołu wyznaczony pracownik Biura Okręgowej Rady Izby.”,

5)    w § 8 skreśla się ust.3,

6)    w regulaminie powoływania członków zespołów kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu:

ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

„2. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej powołuje spośród członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej spełniających wymogi określone w ust.1, 1a i 4 oraz listy egzaminatorów Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zespół kwalifikacyjny składający się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego i sekretarza.
3. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej powołuje spośród członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej spełniających wymogi określone w ust.1, 1a i 4 oraz listy egzaminatorów Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zespół egzaminacyjny składający się z 3 do 6 osób w tym przewodniczącego i sekretarza.”.

ust. 4 pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

,,c) co najmniej 10 lat praktyki zawodowej po uzyskaniu uprawnień. Wymóg powyższy nie dotyczy osób posiadających uprawnienia budowlane w specjalnościach, o których mowa w ust. 1a”

§ 2

Tekst ujednolicony regulaminu przeprowadzania egzaminów i nadawania uprawnień budowlanych, wraz z załącznikami stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.