Uchwała Nr 1/07
z dnia 16 stycznia 2007 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie zmiany regulaminu postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych osób z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej.Na podstawie § 3 pkt 9 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz art. 33 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala, co następuje:


§ 1


Wnioskuje się do Krajowej Rady o dokonanie następujących zmian w regulaminie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych osób z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącym załącznik do uchwały Nr 20/R/06 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 31 maja 2006 r., zmienionej przez uchwałę Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Nr 33/R/06 z dnia 25 października 2006 r.:


1) w § 1 pkt 6a otrzymuje brzmienie:

„6a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).”;


2) w § 5 ust. 4 po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) dowód uiszczenia opłaty skarbowej.”;


3) § 11 otrzymuje brzmienie:

„1. Wnioskodawca ponosi koszty postępowania uznaniowego w wysokości 1000 zł. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

2. Wnioskodawca zobowiązany jest również do wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 523 zł od decyzji w sprawie uznania kwalifikacji. Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Dzielnicy Warszawa Śródmieście m. st. Warszawy.”;


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i zobowiązuje się go do przedstawienia uchwały Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa celem uchwalenia.


§ 3


Projekt uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych wraz z załącznikiem stanowi załącznik do uchwały.


§ 4Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.