Uchwała Nr 2/07
z dnia 16 stycznia 2007 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie zmiany regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

 

Na podstawie § 3 pkt 9 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz art. 33 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wnioskuje się do Krajowej Rady o dokonanie następujących zmian w regulaminie postępowania w sprawach nadawania uprawnień budowlanych stanowiącym załącznik do uchwały Nr 5/R/06 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 1 lutego 2006 r., zmienionej przez uchwałę Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Nr 32/R/06 z dnia 25 października 2006 r.:


1) w § 1 w ust. 2 pkt 3a otrzymuje brzmienie:

„3a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).”;

2) w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wnioskodawca zobowiązany jest również do wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł. Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Dzielnicy Warszawa Śródmieście m. st. Warszawy.”.


§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i zobowiązuje się go do przedstawienia uchwały Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa celem uchwalenia.


§ 3

 

Projekt uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego stanowi załącznik do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.