Uchwała Nr 3/07
z dnia 9 marca 2007 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie sprawozdania Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) uchwala, co następuje:§ 1Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Krajowej komisji Kwalifikacyjnej w roku 2006, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Upoważnia się Przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej do przedstawienia Sprawozdania na VI Krajowym Zjeździe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.