Uchwała Nr 4/07
z dnia 9 marca 2007 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie szczegółowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane.§ 1


Uchwala się szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane zawierający wykaz aktów prawnych stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.