Uchwała Nr 5/07 (nie nadano biegu)
z dnia 21 czerwca 2007 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie zmiany regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.


Na podstawie § 3 pkt 9 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz art. 33 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala, co następuje:

§ 1

Wnioskuje się do Krajowej Rady o dokonanie następujących zmian w regulaminie postępowania w sprawach nadawania uprawnień budowlanych stanowiącym załącznik do uchwały Nr 5/R/06 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 1 lutego 2006 r., zmienionej przez uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Nr 32/R/06 z dnia 25 października 2006 r., oraz Nr 3/R/07 z dnia 17 stycznia 2007 r.:


1) w § 1 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),”;

2) w § 4 w ust. 2 pkt h) otrzymuje brzmienie:

„h) dowód posiadania znaczącego dorobku praktycznego w zakresie objętym rzeczoznawstwem, z poszerzonym opisem wybranych osiągnięć zawodowych, stanowiących znaczący dorobek praktyczny,”,

3) w § 4 po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Jeżeli na podstawie dowodów, o których mowa w ust. 2 pkt h, nie można ustalić, czy wnioskodawca posiada znaczący dorobek praktyczny, organ może wezwać go do przedłożenia poszerzonego opisu wybranych przez niego osiągnięć zawodowych.

6. W poszerzonym opisie wybranych osiągnięć zawodowych, stanowiących znaczący dorobek praktyczny, wnioskodawca winien udokumentować umiejętność formułowania problemu, wykorzystania specjalistycznej wiedzy technicznej i rozwiązania problemu, niezbędnych w warsztacie pracy rzeczoznawcy budowlanego.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i zobowiązuje się go do przedstawienia uchwały Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa celem uchwalenia.

§ 3

Projekt uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego stanowi załącznik do uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.