Uchwała Nr 6/07
z dnia 21 czerwca 2007 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB w sprawie zasad opiniowania programów studiów

 

Na podstawie art. 8 pkt. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, uchwala co następuje:

§ 1

Za obowiązującą podstawę do opiniowania programów studiów przyjmuje się STANOWISKO KKK W SPRAWIE ZASAD OPINIOWANIA PROGRAMÓW STUDIÓW PRZEZ PIIB, STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO UBIEGANIA SIĘ O UPRAWNIENIA BUDOWLANE, przyjętą przez KKK w dniu 16 stycznia 2007 r.

§ 2

Wnioskuje się do Krajowej Rady PIIB o spowodowanie wystąpienia do właściwych organów administracji o nadanie ustawowego upoważnienia PIIB do interpretacji uzupełniających zapisów, zawartych w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w kwestii kwalifikowania za „odpowiednie” lub „pokrewne” tych kierunków studiów, których nazwy nie w pełni odpowiadają określeniom podanym w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych, jeżeli ich programy studiów spełniają wymagany do uzyskania uprawnień zakres przedmiotowy. Jest to analogia do nadanego PIIB upoważnienia do ustawowej interpretacji dotyczących uprawnień budowlanych.

§ 3

Po dokonanej – z jednej strony – analizie wymagań ustawowych zawartych w ustawie - Prawo budowlane i rozporządzeniach wydanych na jego podstawie, w tym rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz – z drugiej strony – dokonanej analizie minimów programowych i standardów kształcenia, stwierdza się niezgodność tych relacji i to w różnym stopniu i zakresie, w poszczególnych uczelniach i szkołach wyższych.

§ 4

Opiniowanie programów studiów i standardów kształcenia w grupie C przedmiotów specjalnościowych, należy analizować indywidualnie i według zasad podanych w § 1.

§ 5

Do analizy indywidualnych programów studiów i standardów kształcenia należy w KKK powołać zespół wiodący i zespoły branżowe. Zespoły branżowe przygotowują dane analityczne o opiniowanym programie studiów.  Końcową opinię przygotuje zespół wiodący i przedkłada ją do akceptacji Przewodniczącemu KKK lub osobie upoważnionej do tych zadań.

§ 6

KKK i OKK rozpatrywać będą wnioski osób ubiegających się o uprawnienia budowlane, których wykształcenie spełnia minima programowe i standardy kształcenia pozytywnie zaopiniowane przez PIIB dla kierunków danej uczelni.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu KKK. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.