Uchwała Nr 7/07
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6 listopada 2007 r.
w sprawie szczegółowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane.


§ 1


Uchwala się szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane zawierający wykaz aktów prawnych stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.